Da li mogu da postavim oglas kao pravno lice?

Na Oglasindu oglase mogu oglasiti i fizička i pravna lica.
U kategoriji Usluge se samo pravna lica i preduzetnici oglašavaju.

Kao pravno lice ili preduzetnik pri unosu prvog oglasa popunjavate
deklaraciju o oglašavanju.

Podaci koji se unose su:

  • Poslovno ime (naziv firme)
  • Adresa sedišta
  • PIB
  • Delatnost
  • Matični broj
  • Odgovorno lice - ime i prezime
  • Odgovorno lice - adresa
  • Odgovorno lice - JMBG
  • Odgovorno lice - broj lične karte